Smedby Koloniförening i Åkersberga

För odlingsglada kolonister

Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll fört vid Årsmöte för Smedby Koloniförening Åkersberga Söndag 29 April 2012 kl 13.00 i Föreningshuset Smedby Koloniområde 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning :

Ändring av punkt 20 ”Val av suppleant till Miljödiplomeringsgrupp 2 år” till Val av Ordinarie till Miljödiplomeringsgrupp 2 år.

Frågor från deltagande medlemmar varför punkten Övrigt tagits bort från Dagordningen, då det står med i stadgarna för Smedby Koloniförening att denna ska finnas med på Dagordningen för årsmötet. Detta kommer att korrigeras till nästa års ( 2013 ) årsmöte. Medlemmar önskade då denna punkt saknades att det ska ställas ut ett snart kommande datum för att kunna ta upp de frågor som eventuellt nu till detta årsmöte, ej kan komma att tas upp. Styrelsen utlovade att ett datum kommer att fastställas för detta möte så snart detta är möjligt.

Punkt 11 ändrades från ”Val av ledamot ( kassör ) på 2 år” till Val av ordinarie ledamot på 2 år. Det är det konstitutionerande mötet med den valda styrelsen som fördelar positionerna i styrelsen för de valda ledamöterna.

Punkt 13 ändrades från ”val av 1 suppleant på 1 år” till Val av 2 suppleanter på 1 år vardera.

Dagordningen i övrigt godkändes.

2. Upprop och kontroll av röstlängd :

Röstande medlemmar på årsmötet enligt närvarolistan: 45 st medlemmar varav 2 st företräddes av personer med Fullmakt inlämnad till styrelsen. ( Lott 48 och lott 67 )

3. Fråga om Kallelse skett i behörig ordning :

Årsmötet beslutade om att kallelse skett i behörig ordning.

4. Val av ordförande till årsmötet :

Linda Hägglund hade inbjudits att vara Ordförande till årsmötet och tackat ja, men fått förhinder i sista stund, pga av en akut sjukhusvistelse. Årsmötet beslutade att välja Solveig Andersson ( lott nr 8 ) som ordförande för årsmötet 2012.

5. Val av sekreterare för årsmötet :

Årsmötet beslutade att välja Katharina Swegler ( lott 28 ) som sekreterare till mötet.

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare :

Årsmötet beslutade att välja Torsten Simander 8 ( lott 76 ) och Monika Eklund ( lott 16 ) till justerare för årsmötets protokoll, samt att vara rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse för 2011 :

Laila Selkälä ( ordförande Smedby Koloniförening lott 83 ) läste upp Smedby Koloniförenings Verksamhetsberättelse för 2011. Frågan ställdes om alla hade läst denna, svaret blev ja.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011.

8. Resultat och Balans-rapport 2011 :

Laila Selkälä ( ordförande lott 83 ) läste upp Resultat och Balans-rapporten för 2011. Frågan ställdes om någon medlem hade något att erinra om detta. Svar nej.

Årsmötet beslutade att godkänna Resultat och Balans-rapporten för Smedby Koloniförening 2011.

9. Revisorernas berättelse :

Årsmötets ordförande läste upp revisorernas berättelse för 2011. Frågan ställdes om revisorerna hade något att tillägga berättelsen, svaret blev nej.

Årsmötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse för Smedby Koloniförening 2011 och att lägga berättelsen till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 :

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen Smedby Koloniförening för det gågna året 2011.

11. Val av 1 ordinarie ledamot på 2 år :

Valberedningens förslag av val av 1 ordinarie ledamot var Berit Björn ( lott 49 ) att kliva upp från Suppleant till Ordinarie Ledamot.

Årsmötet beslutade att välja Berit Björn från Suppleant i sittande styrelse, till ordinarie ledamot på 2 år.

12. Val av Ordinarie Ledamot på 2 år :

Valberedningens förslag av ytterligare en ordinarie ledamot på 2 år till styrelsen, Therese Nyström ( lott 37 ). Inga fler förslag framkom.

Årsmötet beslutade att välja Therese Nyström som ordinarie ledamot till styrelsen för Smedby Koloniförening, på 2 år.

13. Val av 2 suppleanter på 1 år vardera :

Valberedningen hade inga förslag av kandidater för årsmötet att välja till suppleanter för styrelsen. Inga förslag från årsmötet. Öppen fråga om några frivilliga närvarande ville anmäla sig. Laila Selkälä ( ordf. i styrelsen ) informerade om att det är en arbetande styrelse i Smedby Koloniförening där både ordinarie ledamöter samt suppleanter är aktivt deltagande i styrelsearbetet. 2 st frivilliga anmälde sig, Khaled ( benämns Kaveh i dagligt tilltal ) Doostkami ( lott 17 ) och Marianne Andersson ( lott 2 ).

Årsmötet beslutade att välja Kaveh Doostkami och Marianne Andersson till suppleanter på vardera 1 år till styrelsen Smedby Koloniförening.

14. Val av 2 ordinarie revisorer på 1 år vardera :

Valberedningen hade tillfrågat sittande ordinarie revisorer Maria Hedberg ( sammankallande, lott 90 ) och Roland Swegler ( ej närvarande pga sjukdom, lott 28 ) om dessa kan fortsätta som ordinarie revisorer på 1 år vardera för Smedby Koloniförening. Svar ja.

Årsmötet beslutade att välja Maria Hedberg ( sammankallande ) och Roland Swegler som ordinarie revisorer på 1 år vardera, för Smedby Koloniförening.

15. Val av 1 suppleant till revisor på 1 år :

Valberedningen hade tillfrågat sittande suppleant till revisorerna Lars af Malmborg ( lott 84 a ), svar ja.

Årsmötet beslutade att välja Lars af Malmborg till suppleant för revisorerna Smedby Koloniförening på 1 år.

En justering i revisorernas sammansättning, det ska vara 2 suppleanter till revisorerna, årsmötet beslutade att godkänna 1 suppleant till revisorerna Smedby Koloniförening. Om någon frivillig anmäler sig under kommande år 2012, skrivs detta in i kommande årsmöte 2013 protokoll.

16. Val av 2 ordinarie till valberedningen varav en sammankallande på 1 år vardera :

Peter Frykstedt ( lott 21 ) föreslog sig själv som fortsatt ordinarie ( och sammankallande ) i valberedningen samt Ove Näslund ( lott 85 a ) till fortsatt ordinarie i valberedningen på 1 år vardera.

Årsmötet beslutade att välja Peter Frykstedt och Ove Näslund till ordinarie i Valberedningen på 1 år vardera.

17. Val av 1 suppleant till valberedningen på 1 år :

Valberedningen hade tillfrågat Torsten Simander ( lott 76 ) om denne ville fortsätta som suppleant till valberedningen i 1 år till ?? Svar ja.

Årsmötet beslutade att välja Torsten Simander som suppleant till valberedningen på 1 år.

18. Val av 3 ordinarie till festkommitén på 1 år vardera :

De 3 ordinarie i festkommitén från 2011 ( Gunilla Högström lott14, Monika Eklund lott 16, Ann-Charlotte Fredriksson lott 10 och Stina Runald lott 82 ) meddelade via Gunilla Högström att de önskade fortsätta som ordinarie i festkommitén för Smedby Koloniförening i 1 år till vardera.

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Högström, Monika Eklund, Ann-Charlotte Fredriksson och Stina Runald som ordinarie i festkommitén på 1 år vardera.

Tillägg från Festkommitén att de innan årsmötets början delat ut det kommande programmet med bl.a planerad utflykt och kommande växtloppis till årsmötets samtliga deltagande medlemmar.

19. Val av sammankallande till Miljödiplomeringsgruppen på 2 år :

Invald ordinarie och sammankallande i Miljödiplomeringsgruppen, Torsten Simander ( lott 76 ) meddelade att han önskade fortsätta i 2 år till.

Årsmötet beslutade att välja Torsten Simander som ordinarie och sammankallande för Miljödiplomeringsgruppen Smedby Koloniförening i ytterligare 2 år.

20. Val av ordinarie till Miljödiplomeringsgruppen på 2 år :

Torsten Simander meddelade att sittande Iris Kallio ( lott 66 ) valt att utgå ut Miljödiplomeringsgruppen, och att ingen ny kandidat meddelat intresse vare sig till Torsten eller till valberedningen. Frågan öppnades av årsmötets ordförande. Nina Zendi ( lott 5 ) meddelade intresse och bad om lite mera information om vad själva arbetet inom Miljödiplomeringsgruppen för Smedby Koloniförening innebar. Torsten berättade om Smedby Koloniförenings arbete för att bli Miljödiplomerade via Koloniträdgårdsförbundet har passerat första steget och fått godkänt, och att nästa mål är att att få utmärkelsen för Brons. Mycket av Miljödiplomeringsgruppens arbete är aktiv information till dels nya medlemmar, och dels att anordna föreläsningar om bl.a Kompostering och miljövänliga alternativ för att bekämpa skadeinsekter.

Årsmötet beslutade att välja Nina Zendi som ordinarie till Miljödiplomeringsgruppen på 2 år i Smedby Koloniförening.

21. Val av ansvarig till vattenledning, kranar och vattenavläsning på 1 år :

Ulf Nyström ( lott 37 ) och Kauko Selkälä ( lott 83 ) meddelade att de önskade fortsätta som ansvariga för vattnet inom Smedby Koloniförenings område på 1 år till.

Årsmötet beslutade att välja Ulf Nyström och Kauko Selkälä som ansvarig för vattenledning, kranar och vattenavläsning på 1 år.

Ulf bad samtliga närvarande medlemmar om att kolla sina kranar och eventuellt läckage på ledningar inom de egna lotterna då årets vatten skulle släppas på efter årsmötets avslut.

Tillägg till denna punkt: Katharina Swegler informerade i samband med denna punkt vikten av att ej köra upp med bil i de breda gångar på Smedby Koloniområde, innan styrelsen godkänt att så kan ske. Då det är i dessa gångar som själva huvudledningarna finns, och att de ej ligger så djupt nergrävda och kan bli allvarligt skadade då marken är för mjuk för belastning av bilkörande, under perioden mars - april

22. Val av ansvarig för toalettstädning på 1 år :

Ulla Näslund ( lott 85 a ), Ingrid Nilsson ( lott 45 ) och Elisabeth Bergsten ( lott 78 ) meddelade att de kan fortsätta som ansvariga för toalettstädningen i 1 år till vardera.

Årsmötet beslutade att välja Ulla Näslund, Ingrid Nilsson och Elisabeth Bergsten som ansvariga för toalettstädningen i 1 år till vardera.

Tillägg till denna punkt: Att skötsel av toaletterna ligger på samtliga medlemmars ansvar att hålla toaletterna rena.

23. Val av ansvariga för gräskklippning av föreningens gräsytor på 1 år vardera :

Förtydligande av denna punkt: De gräsytor som avses är de kring föreningshuset, toaletthusets område, stora parkeringen framför föreningshuset och de kring föreningens gemensamma kompost för gräsklippningsavfall och gemensamma rabatters trädgårdsavfall.

En av de ansvariga från 2011 Ronny Alshammar ( lott 88 ) hade meddelat tidigare innan årsmötet ( ej närvarande ) att han ej vill fortsätta med gräsklippningen.

Årsmötet beslutade att välja Ove Näslund ( lott 85 a ), Sven-Erik Andersson ( lott 60 ) och Janne Andersson ( lott 2 ) till ansvariga för gräsklippning av föreningens gemensamma gräsytor på 1 år vardera.

24. A: Förslag från styrelsen om arbetsdagar 2012 :

Tisdag 08-05-12 kl 18.00 – 20.00, söndag 10-06-12 kl 10.00 – 12.00, söndag 08-07-12 kl 0.00- 12.00, söndag 19-08-12 kl 10.00-12.00 samt onsdag 19-09-12 kl 18.00-20.00.

Årsmötet beslutade att godkänna dessa arbetsdagar för 2012.

24.B: Förslag från styrelsen om höjd medlemsavgift med 0.50 kr / kvm. Styrelsen via Katharina Swegler läste förslaget från styrelsen om en höjning av den årliga medlemsavgiften från 4 kr / kvm till 4.50 kr / kvm för att dels täcka upp den höjda kostnaden för vatten och dels för kommande större renoveringsarbeten som behövs inom Smedby Koloniområdes gemensamma egendomar såsom åldrande vattenledningar, förstärkning av den stora gräsyta framför föreningshuset som används som parkering mm.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om höjning med 0.50 kr / kvm, och att höjningen kommer att ske i och med år 2013 inbetalning.

25. Motioner från medlemmar :

En motion inkommen från medlem på lott 13, angående de stora björkar som finns på Smedby Koloniområde, och som planterats vid föreningens grundande. Medlemmen önskade bl.a nedtagande av en stor björk på närliggande lott samt minska de övriga stora björkarnas omfång.

Styrelsens svar på denna motion var avslag av motionen, med hänvisning att det står inskrivet sedan tidigare protokoll angående björkarnas betydelse angående vattenuppsugningsförmåga, då det annars skulle bli för sankt för de lotter som ligger mot den nedersta änden gränsande mot cykelvägen, att ens kunna odla något alls.

Tillägg till denna motion : Diskussion uppkom från övriga medlemmar om att ge styrelsen i uppdrag att ta kontakt med kunniga för ett visst nedtagande av björkarnas storlek. Årsmötet beslutade att godkänna detta.

26. Festkommiténs berättelse för 2011 :

Festkommitén via Gunilla Högström läste upp kommiténs berättelse för 2011.

Årsmötet beslutade att godkänna Smedby Koloniförening Festkommités berättelse för 2011.

Tillägg till denna punkt : Gunilla informerade om den utlagda informationen från Festkommitén med ett förtydligande att sista anmälningsdag för bussutflykten till Julita är 3 Juni, och att anmälan är bindande. Listor kommer i sedvanlig ordning att sättas upp i förstugan till toaletthuset.

27. Miljödiplomeringsgruppens berättelse för 2011 :

Torsten Simander ( sammankallande för Miljödiplomeringsgruppen ) läste upp gruppens verksamhetsberättelse för 2011, och att det var väldigt få deltagande på den föreläsning med Solveig Sidbladh från Koloniträdgårdsförbundet, mot antalet medlemmar som önskat denna föreläsning ang. kompostering och odling.

Ny föreläsning med Solveig Sidbladh är satt till 2 Juni, mer information om denna kommer att sättas upp på föreningens 3 anslagstavlor.

Torsten informerade även om att de nya gräsklippare som medlemmar avser att införskaffa till sina lotter ska vara miljömärkta.

28. Årsmötets avslutande :

Årsmötets valda ordförande Solveig Andersson tackade för förtroendet och visat intresse från de närvarande medlemmarna.

Laila Selkäla klubbade av årsmötets sista punkt

……………………………………. …………………………………… Solveig Andersson Katharina Swegler Årsmötets ordförande Mötessekreterare

…………………………………… …………………………………… Torsten Simander Monika Eklund Justerare Justerare

Tillägg till detta protokoll:

Det uppkom en del diskussioner under mötet om frågor som ej var relaterade till den dagordning som godkänts av årsmötet i början av mötet. Dessa frågor och svar är ej inskrivna i detta protokoll. Det uppkom även kommentarer från icke medlemmar i föreningen men som hade godkänts att sitta med och lyssna. Dessa kommentarer skrivs heller ej med i detta protokoll.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)